Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 februari 2010

Boxtel Failliet?

Bijdrage van Bart Louwers, nr. 2 op lijst 10 D66 Boxtel
Verkiezingen

Het is weer verkiezingstijd. Dit betekent dat alle politieke partijen druk doende zijn om kiezers voor zich te winnen. Posters, flyers, brieven, websites, kleine attenties… ook D66 Boxtel doet hier aan mee om wat van de schaarse aandacht op zich te vestigen. Om inhoud over te kunnen brengen is de vorm uiteraard van belang. In dat licht trekt de kop van dit artikel wellicht extra lezers. Toch is het geen goedkope truc, want de titel dekt hier wel degelijk de inhoud. 

Het uitdelen van rollen pepermunt met het partijlogo baart ons geen enkele zorgen. Dit soort attenties voor de verkiezingen wordt betaald door de politieke partijen en zal heus niet doorslaggevend zijn voor het stemgedrag. Wel zijn wij bezorgd over beloften die worden gedaan in de verkiezingsprogramma´s. Nu heeft ook D66 niet alles uit het programma doorgerekend zoals dat landelijk gebeurd door het Centraal Planbureau. Maar bij ons zitten er geen te dure projecten in. 


Dure beloften


Het uitbreiden van de infrastructuur is vaak niet toekomstgericht. Ook Boxtel zal te maken krijgen met bevolkingskrimp. Hiermee moeten we meer rekening houden bij nieuwe projecten. Wij houden de kiezer geen ringweg of parkeergarage voor waardoor alle kleine verkeersergernissen van de inwoners (zouden) worden opgelost. Wat we wel beloven is om samen met belanghebbenden te komen tot een slimme oplossing voor knelpunten. Hierbij zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen en infrastructuur in Boxtel. Zo geloven we in Dynamisch Verkeersmanagement en niet in het aanleggen van kilometers duur asfalt. U kunt hierbij denken aan ´spitsmijden´ en slimme routeplanners die de verkeersstromen live volgen. Deze zaken lijken wellicht verre toekomstmuziek, maar verkeren inmiddels in een vergevorderd teststadium.

Hiermee koppelen we optimisme aan realisme. Laten we ons dan ook geen illusies maken: Boxtel is niet arm, maar ook niet heel rijk (qua financiën). Gaat Boxtel dan failliet, welke vrees een nader te noemen raadslid afgelopen raadsvergadering uitsprak? Technisch gezien kan een gemeente niet failliet gaan, maar het kan wel onder curatele van de provincie worden geplaatst. Een echt faillissement is dan niet aan de orde, maar wel iets dat er op lijkt. Het betekent namelijk dat er een saneringsplan moet komen en dat al het extra vooraf door de provincie moet worden goedgekeurd.


De staat van de financiën


De huidige meerjarenbegroting (2010-2013) laat absoluut geen ruimte voor grote extra uitgaven. Het is zelfs zo dat we niet zullen ontkomen aan bezuinigingen, aangezien we voor een belangrijk deel (ca. 54%) afhankelijk zijn van middelen van de Rijksoverheid. Hoeveel het Rijk gaat bezuinigen is nog niet bekend. In het najaar 2009 adviseerde het kabinet de gemeenten om in 2012 rekening te houden met een nulscenario (geen stijging of daling van het Gemeentefonds), hetgeen nog een zeer optimistisch scenario is. Kortingen tot wel 20% op het gemeentefonds worden genoemd. Desondanks gaat Boxtel in de meerjarenraming uit van een stijging in 2012 van 2,5%. Ook wordt er gerekend op een te hoge inflatiecorrectie voor de OZB inkomsten en is de grondwaarde te hoog ingeschat. 

Koppel deze te verwachten tegenvallende inkomsten aan toenemende uitgaven ten gevolge van vergrijzing, overdacht van ABWZ taken en (tijdelijke?) toename van de werkloosheid en je hebt een gevaarlijke cocktail, die de financiële houdbaarheid van de meerjarenbegroting ondermijnt. 

Geen belastingverhoging, wel takendiscussie


De harde realiteit is dus dat we niet moeten nadenken over grote extra uitgaven, maar over bezuinigingen. Wat D66 Boxtel betreft is het dekken van tegenvallende inkomsten uit het gemeentefonds door een verhoging van de belastingen -hoger dan de reële inflatie- niet bespreekbaar. Dit is ook geen reële optie, want ter compensatie voor iedere procent die het Rijk kort op het Gemeentefonds zou de OZB met 6% omhoog moeten.
We weten natuurlijk niet hoeveel D66 na de verkiezingen in de pap te brokkelen heeft. Dat zal afhangen van de kiezer. Ongeacht de uitslag er nog voor de zomer een moeilijke discussie moeten worden gevoerd over bezuinigingsmogelijkheden. Deze verantwoordelijkheid, die samenvalt met collegedeelname, gaan wij zeker niet uit de weg.
We zullen het de komende periode dus niet moeten hebben van al te grote financiële impulsen. Dit daagt uit om met minder middelen meer te bereiken. In ons programma ´Kansrijk Boxtel´ geven we hiertoe een eerste aanzet. Deze kansen liggen wat ons betreft ondermeer in de ligging van Boxtel en in het feit dat we twee landelijke iconen op het gebied van design en duurzame ontwikkeling in onze gemeente herbergen. 

Bij de te voeren discussie staan voor ons in ieder geval drie zaken voorop. Het eerste punt is al genoemd: geen belastingverhoging hoger dan de inflatie. Het tweede punt is dat de zwakkeren in onze gemeente ontzien dienen te worden. Het derde punt is dat we ondanks de noodzaak tot bezuinigen, ook willen kijken naar de vele kansen die Boxtel in zich heeft. Om deze kansen te verzilveren hebben we geen grote zak met geld, maar wel de creativiteit en kracht van de Boxtelse samenleving. Daarom hechten we groot belang aan transparantie en willen we de inwoners van Boxtel nadrukkelijk betrekken bij de onvermijdelijke takendiscussie.     


Bekijk het artikel online.