Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2015

antwoord college op vraag over platanenrijen markt

Graag beantwoorden wij hierbij de schriftelijke vragen ex art. 37 RvO in uw brief van 14 juli
2015, betreffende de positie van de bestaande bomen bij een herinrichting van de Markt.
Vraag 1: Bent u het met ons eens dat voor het kappen van de platanenrijen in het kader van het
duurzaamheidsbeleid een overtuigende motivering vereist is?
Jazeker. Overigens is in het bomenbeleidsplan van de gemeente al rekening gehouden met het
vervangen van de platanen, zie onder vraag 2. Bij die vervanging wordt er vanuit duurzaamheid
ook van uitgegaan dat er een goede toekomstbestendige groeninrichting op de Markt
terugkomt. Anders gezegd, de juiste soort boom op de juiste plaats. Bovendien is bekeken of
het verplanten van de bomen een reële optie is. Dit type vormgesnoeide bomen is goed
verplantbaar. Verplant draagt bij aan een duurzame oplossing, waardoor er per saldo groen in
de gemeente (bij voorkeur het Centrum) wordt toegevoegd. Bij elkaar genomen zien wij hierin
een overtuigende motivering om de platanen op de Markt te vervangen door een meer
geschikte groeninrichting.
Vraag 2: Bent u het met ons eens dat voor een kapvergunning van beeldbepalende bomen in
de bloei van hun leven een zware motivering vereist is? In hoeverre staat het gemeentelijk
bomenbeleid de kap van de bomen met de tot nu gegeven motivering toe?
In het bomenbeleidsplan van de gemeente wordt voor het streefbeeld van het groen op de
Markt voor de lange termijn aangegeven dat bij verval van de bomen of bij een reconstructie de
bomen vervangen worden. In dat streefbeeld (medio 2008 opgesteld) wordt nog gesproken over
vervanging door leilinden. Door de heroverweging in het proces Herinrichting Markt als gevolg
van de burgerparticipatiesessies wordt inmiddels naar een invulling met andere soorten
gekeken. Overigens is in het bomenbeleid van de gemeente duidelijk vastgelegd dat kappen
van bomen met als motivering reconstructie toegestaan is. Met de optie van verplanten is
tevens een nieuwe dimensie bij de afweging toegevoegd, zie vraag 1.2
Vraag 3: Leeft bij uw college het genoemde dilemma nog even sterk als ten tijde van het
collegebesluit, als u overweegt dat de platanen door snoei de vorm van dakplatanen hebben
gekregen, die de achterliggende gevels in de winter niet en in de zomer maar voor een klein
deel afschermen.
Vanuit de burgerparticipatiesessies in het kader van Herinrichten STA-P en Markt onder
ondernemers en bewoners in het winkelkerngebied is serieuze kritiek geuit op de bestaande
platanen en dan vooral de periode dat de bomen in blad staan (dicht begroeide boomkroon). De
overlast van de platanen wordt niet als beperkt gezien. De bedenkingen hebben betrekking tot
hinder van lichtuitval van openbare verlichting in de avond (door aaneen geslotenheid van de
platanen), hinder bij indeling terrassen, wortelopdruk, blokkade uitzicht bovenwoningen en de te
sterke schaduwwerking op de terrassen. Het gaat hierbij naast de compacte en dichte kroon
ook om de positie en aantal bestaande bomen.
Vraag 4: Wilt u in de nog komende afweging ook meewegen dat de platanen niet alleen de door
u genoemde negatieve karaktertrekken hebben? Zij zijn toch een gebruikelijke boomsoort langs
stadsstraten en pleinen en geven toch een goede schaduw en zien er toch –ook in de winter –
sierlijk uit? Zou juist in geval van een goede kans op warmere zomers, zij hier niet net zo’n
goede functie kunnen vervullen als in zuidelijker landen?
De positieve effecten van bomen worden in het bomenbeleid van de gemeente onderschreven.
De plataan is een boom die vaker langs stadsstraten en pleinen staat, echter niet vaak in een
sterk gecultiveerde siervorm zoals op de Markt. Daarnaast passen ze beter in grotere ruimtes
waar ze uit kunnen groeien tot grote statige bomen, zoals op de dommeloever nabij lunchroom
’t Zonneke. Die ruimte hebben de platanen op hun huidige standplaats op de Markt niet.
Beschaduwen van het plein is vooral in de nabijheid van terrassen wenselijk en dan vooral aan
de zonkant van het plein, maar dit is ook goed te bereiken met andere boomsoorten die minder
negatieve effecten hebben dan de platanen.
Vraag 5: Bent u bereid om uitgaande van behoud van een groenstructuur langs het plein als
onderliggend aan het Raadsbesluit van maart, bij de komende uitwerking te bezien of ook met
de bestaande platanenrijen voldoende zicht op de hier en daar daarachter aanwezige
historische gevels aanwezig kan blijven?
Met in acht name van hetgeen opgehaald is in de participatiesessies en voorgaand genoemde
overwegingen, wenst het college bij de aanstaande communicatie rondom het voorontwerp
Herinrichting Markt in te zetten op:
– het vervangen van de platanen door een andere soort met voor deze locatie meer geschikte
eigenschappen (kleiner blad, meer transparante kroon);
– een positionering die beter af is gestemd op het gebruik van de Markt door o.a. de horeca.
Uitgangspunt is bovendien dat de nieuwe bomen meer groenmassa krijgen dan de platanen nu
hebben. Tevens willen wij insteken op verplanten van de platanen naar elders, waarbij wij graag
de bewoners van Boxtel willen betrekken in het aandragen van potentiële locaties voor de te
verplanten bomen, bijvoorbeeld in de vorm van een poll of prijsvraag. Dus per saldo is er dan
geen “verlies aan groen”, maar eerder een versterking van groen.
We vertrouwen er op hiermee uw vragen voldoende en naar tevredenheid te hebben
beantwoord. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met wethouder E. van den Broek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,