Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2015

Behoud platanenrijen bij de herinrichting van de markt in Boxtel

Nu de herinrichting van de Markt nadert, bereiken ons berichten vanuit de Boxtelse
samenleving waarin zorg wordt uitgesproken over het mogelijk kappen van platanen bij die
omvorming. Sowieso gaan wij ervan uit dat uw college niet over een nacht ijs zal gaan, als zij
gevraagd zou worden om de platanen of een deel daarvan te kappen of te verplaatsen. Immers
ook het groen in de kern is haar veel waard.
Terugbladerend in het collegebesluit d.d. 10-03-2015 lezen wij de passage in bijlage 1 die
gaat over het groen op de Markt. Uw college spreekt daar over een dilemma; handhaven van
de platanen geeft veel problemen, zijn donker, geven veel schaduw, verstoppen gevels en
vereisen veel onderhoud. Op de nieuwe plattegrond wordt daarom gekozen voor planten op
maar 8 locaties van een andere meer doorzichtige soort, n.l. de Gleditsia (of Valse
Christusdoorn).
In het raadsbesluit van 31-03-2015 kiest de Raad voor handhaving van de omvang van het
groen, waarbij de cultuurhistorische gevels meer zichtbaar worden gemaakt en aanvullend
eventueel gebruik gemaakt wordt van verplaatsbare groenbakken. Hierover heeft de Raad
toen –voor zover wij ons herinneren- niet meer gediscussieerd, maar duidelijk lijkt dat dit de
keuze betekent voor de variant Valse Christusdoorn. Uit de plankaart van het nog geldende
bestemmingsplan Centrum blijkt dat op 4 plaatsen aan de Markt sprake is van in totaal 7
monumenten. Daar staan niet steeds platanen voor.
Enige tijd geleden zijn de platanen op de markt flink gekortwiekt. Hierdoor is inmiddels
sprake van meer zicht op de gevels en heeft de markt een open uitstraling. Bovendien staan de
platanen slechts een maand of vier vol in blad. Hierdoor is er het grootste deel van het jaar vol
zicht op de gevels.
2/2
2
Wij stellen graag enkele vragen:
1. Bent u het met ons eens dat voor het kappen van de platanenrijen in het kader van het
duurzaamheidsbeleid een overtuigende motivering vereist is?
2. Bent u het met ons eens dat voor een kapvergunning van beeldbepalende bomen in de bloei
van hun leven een zware motivering vereist is? In hoeverre staat het gemeentelijk
bomenbeleid de kap van de bomen met de tot nu gegeven motivering toe?
3. Leeft bij uw college het genoemde dilemma nog even sterk als ten tijde van het
collegebesluit, als u overweegt dat de platanen door snoei de vorm van dakplatanen hebben
gekregen, die de achterliggende gevels in de winter niet en in de zomer maar voor een klein
deel afschermen.
4. Wilt u in de nog komende afweging ook meewegen dat de platanen niet alleen de door u
genoemde negatieve karaktertrekken hebben? Zij zijn toch een gebruikelijke boomsoort langs
stadsstraten en pleinen en geven toch een goede schaduw en zien er toch –ook in de wintersierlijk
uit? Zou juist in geval van een goede kans op warmere zomers, zij hier niet net zo’n
goede functie kunnen vervullen als in zuidelijker landen?
5. Bent u bereid om uitgaande van behoud van een groenstructuur langs het plein als
onderliggend aan het Raadsbesluit van maart, bij de komende uitwerking te bezien of ook met
de bestaande platanenrijen voldoende zicht op de hier en daar daarachter aanwezige
historische gevels aanwezig kan blijven?
In afwachting van uw spoedige reactie verblijven wij.
Met vriendelijke groet,
fractie D66 afdeling Boxtel,
Jos Hegeman
Bart Louwers