Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Raadsvergadering begroting

D66 Boxtel vindt het belangrijk dat onze gemeente een samenleving vormt waar iedereen zich thuis voelt. Een gemeente waar iedereen kansen krijgt, talenten kan ontwikkelen, fijn kan leren, wonen, werken en recreëren. Boxtel is namelijk van iedereen.

We willen een gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Hierin vormen goed onderwijs en jeugdzorg de basis. We zien graag een structurele aanpak van armoede. D66 gelooft in de eigen kracht van mensen, maar wil steun bieden waar deze nodig is. Iedere inwoner van onze gemeente heeft een talent en het is belangrijk dat dit talent volop kan ontplooien en ontwikkelen.

Onze gemeente heeft een rijk cultureel aanbod, maar dit is nog niet voor iedereen toegankelijk. Het huidige college van B. en W. zet daar wel op in en dat juichen we toe. Er wordt veel gesproken over verkeer en D66 ziet graag betere OV-verbindingen en aandacht voor de fiets. We maken ons sterk voor beveiligde fietsenstallingen op het NS-station en veilige oversteekplaatsen. Ook blijven we inzetten op een vrachtwagenverbod op de Kapelweg en willen we dat de mogelijkheid blijft om de toekomstige fietstunnel geschikt te maken voor autoverkeer.

Kijkend naar onze wensen, zien wij onszelf terug in deze begroting. De financiën zijn op orde en de reserves voldoende aangevuld. Wel hebben we nog een aantal vragen:

  • In enkele gemeenten geldt een differentiatiesysteem voor rioolheffing. Dit zou goed passen bij onze duurzame gemeente. Zou dit ook in de gemeente Boxtel van toepassing kunnen worden?
  • Wat is de stand van zaken rond de Tiny Forests? D66 heeft hier eerder een motie over ingediend en is benieuwd of er al ontwikkelingen zijn.
  • In Boxtel zijn veel organisaties die zich inzetten voor ouderen. Zijn deze allemaal effectief en hoe is de samenwerking? Kan dit bijvoorbeeld effectiever?
  • Er wordt ingezet op rechtmatige verstrekking van uitkeringen en u zegt fraude aan te pakken. Welke mogelijkheden heeft de gemeente hierin?
  • U spreekt over diverse concrete projecten met betrekking tot de participatiewet. Waar moeten we dan aan denken?
  • Wat is de stand van zaken rond de diverse woningbouwplannen waaronder Liempde en Selissen?
  • Wordt er bij de ontsluiting van de woonwijk Heem van Selis gebruik gemaakt van bestaande ontsluitingswegen of komen er extra alternatieven?
  • Hoe staat het met de totstandkoming van het economisch fonds met betrekking tot innovatie, samenwerking en duurzame ontwikkeling? In de begroting wordt een werkbudget vrijgemaakt, wat gaat daarmee gebeuren?
  • Voor de ontwikkeling Oosterhof noemt u Q1 en Q2 van 2019. Hoe loopt het proces en is dit tijdspad realistisch?
  • Is de spoorzone nog in beeld voor een conferentiecentrum danwel hotel?

Tot slot wil D66 graag twee moties inbrengen. Gezondheid is voor ons een belangrijk thema waar we vol op in willen zetten. Daarom dienen we een motie in voor het rookvrij maken van speeltuinen. Eerder hebben we vragen gesteld over de subsidie voor het opknappen van gevels in het centrum. Deze subsidie loopt tot 1 januari 2019 maar er is nog geld beschikbaar. Graag willen we dat dit bedrag wordt overgeheveld naar 2019 en daar dienen we een motie voor in.

Deze programmabegroting voldoet aan onze eisen, verwachtingen en beloften. Met deze begroting wordt een goede start gemaakt voor de uitvoering van het beleidsprogramma ‘Meewerken in tijden van verandering’. Het is een begroting waar D66 zich in herkent.