Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juni 2019

integrale gebiedsvisie brouwerij de Kroon

Behouden en beleven van erfgoed is belangrijk voor D66. Architectonisch en cultureel erfgoed bepalen mede de identiteit van Boxtel. Brouwerij de Kroon is daar een onderdeel van. Belangrijk dus dat er goed nagedacht wordt over de toekomst van deze plek. D66 wil daarom dat er een integrale gebiedsvisie wordt gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de fietstunnel aan de Tongersestraat ligt inmiddels ter inzage. In de ontwerptoelichting staat het proces beschreven en het ontwerp dat als uitgangspunt dient voor het bestemmingsplan.

Beleef erfgoed

In 2015 werd de BOK variant voor de fietstunnel t.p.v. de dubbele overweg gepresenteerd. Deze zou dwars door het monumentwaardige complex van voormalig brouwerij ‘de Kroon’
lopen. Wij stelden in 2017 al vragen over de status van dit complex en of rekening gehouden werd met dit erfgoed in de positionering van de fietstunnel. Daarnaast organiseerden wij een politiek café ter inspiratie over het herbestemmen van oude gebouwen. D66 vindt behoud en herbestemmen, en daarmee beleven, van ons erfgoed erg belangrijk.

Integrale gebiedsvisie

Wij waren dan ook blij dat het ontwerp van de fietstunnel dat als uitgangspunt geldt voor het bestemmingsplan een meer gunstige ligging heeft ten opzichte van het brouwerijcomplex. Wij gaan er vanuit dat de gemeente Boxtel de waarde van dit complex inziet en het graag wil behouden. Belangrijk is wel dat er snel een integrale gebiedsvisie en stedenbouwkundig ontwerp gemaakt wordt om een optimale inpassing van de tunnel en mooie inpassing van het brouwerijcomplex mogelijk te maken. Dit kan ons inziens niet los van elkaar gezien worden.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  • Na het voorlopig ontwerp zijn er 3 varianten op de BOK variant onderzocht, namelijk de varianten a, b en c. Dit om de sociale veiligheid te verbeteren. Varianten a en b hadden de meest gunstige ligging ten opzichte van de brouwerij. Uiteindelijk is voor variant c gekozen. Kunt u aangeven of het behoud van de voormalige brouwerij mee heeft gewogen in deze beslissing?
  • Zo ja, kunt u deze overwegingen met ons delen?
  • Het hellingspercentage van de fietstunnel is bijgesteld van 5% naar 3% aan de centrumzijde van het spoor. Dit heeft gevolgen voor de landschappelijke inpassing van de tunnel aan deze zijde van het spoor en de ruimtelijke beleving van de brouwerij. Gaat hier rekening mee gehouden worden in de uitwerking van de fietstunnel?
  • Daarnaast moet, volgens de ontwerpverantwoording van de fietstunnel, de aansluiting van de fietstunnel op de Tongersestraat nog nader worden uitgewerkt, ‘De toekomstige verkeerskundige situatie is ook afhankelijk van de uiteindelijke inrichting van het terrein van De Leijer.’ (ontwerpverantwoording fietstunnel, pagina 18) Kunt u aangeven op welke termijn u meer kunt zeggen over deze inrichting en wat daarbij het uitgangspunt zal zijn?
  • Bent u bereid deze inrichting mee te nemen in een integraal plan voor dit gebied zodat alle kansen benut worden die dit gebied te bieden heeft?