Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 oktober 2019

Motie vrachtwagenverbod kapelweg

Afspraak is afspraak. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er deze periode een onderzoek komt naar een vrachtwagenverbod op de kapelweg als alternatief voor de dure VLK weg. Zeker nu project PHS vertraagd is en naar schatting 2-2,5 miljoen euro extra gaat kosten is dit onderzoek actueler dan ooit. Daarom dienden wij vanavond onderstaande motie in:

Overwegende dat:
  • In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid voor een vrachtwagenverbod op de Kapelweg/ Kalksheuvel
  • Bij het opleggen van een vrachtwagenverbod, bij bezwaren van belanghebbenden, nut en noodzaak hiervan bij de rechtbank moet worden aangetoond
  • Nut en noodzaak onderbouwd moet worden met feiten en gegevens, met name met betrekking tot overlast voor bewoners, fietsers, leefomgeving en het milieu
  • De onderzoeken moeten zich richten op geluidsoverlast, trillingen, verkeersveiligheid, verkeerstellingen en schade aan Natura 2000 gebied Kampina door uitstoot van schadelijke gassen
  • Een vrachtwagenverbod is door het opschorten van de VLK en besluit Raad van State n.a.v. PAS weer actueel geworden en komt dus weer in beeld als alternatief
  • Het onderzoek naar een mogelijk vrachtwagenverbod aanvankelijk in 2019 zou plaatsvinden maar nog niet gerealiseerd is
  • Dat dit onderzoek alsnog in 2020 plaatsvindt
  • Er in de begroting van 2020 geen ruimte is voor opgenomen
Verzoekt het college:

Om in het kader van de ambities “Aanpassing van de infrastructuur door de sluiting van de dubbele overweg” het onderzoek naar een vrachtwagenverbod Kapelweg/ Kalksheuvel als een van de projecten en onderzoeken op te nemen en het desbetreffende onderzoek uiterlijk 1 april 2020 af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.