Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 augustus 2020

Samen groener

Het slechte nieuws eerst: onze natuur staat er slecht voor in Nederland, ook in Boxtel. Maar er is ook goed nieuws: We kunnen er samen iets aan doen. Daarom moet Boxtel werken aan een klimaatplan, waardoor de natuur verbetert en tegelijk effecten van klimaatverandering worden opgevangen.

 

Gezonde natuur is goed voor mens en dier. Het zorgt voor gezonde lucht, verkoeling in de zomer, vruchtbare grond, meer biodiversiteit, helpt om effecten van klimaatverandering op te vangen en is ook nog eens mooi om te zien.

De gemeente Boxtel is prachtig gelegen in het hart van Het Groene Woud. Met natuurgebieden als Sparrenrijk, De Kampina en De Geelders speelt groen en natuur een grote rol in onze gemeente. Maar ook in de bebouwde omgeving is natuur belangrijk. Dit is niet alleen goed voor de woonbeleving maar draagt ook bij aan duurzaamheid.

Extreem weer en hittestress

In de toekomst zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. Denk aan hevige neerslag en extreme hitte én droogte in de zomer. Belangrijk dus dat we onze omgeving aanpassen aan de veranderende situatie. Een versteende omgeving versterkt het effect van extreem weer en maakt het daarnaast moeilijker water af te voeren. Bomen zorgen juist voor verkoeling waardoor hittestress wordt tegengegaan. Daarnaast zorgen groene daken en minder stenen ervoor dat water beter wordt vastgehouden waardoor de riolen minder zwaar worden belast bij noodweer. Aanpassen van de riolering is erg duur, daarom is het slim om het probleem bij de bron aan te pakken.

D66 Boxtel wil daarom dat er subsidie komt op de aanleg van groene daken, kleine groenelementen in de wijk en de aanschaf van een regenton. Daarnaast moet er een korting mogelijk zijn op de rioolheffing als inwoners hun hemelwaterafvoer zelf opvangen en afkoppelen van het riool.

Meer groen, minder steen

Inwoners moeten gestimuleerd worden om meer groen in hun tuin aan te leggen en minder steen. Ook bedrijven kunnen meewerken door op hun panden bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen. Maar niet alleen inwoners en ondernemers zijn aan zet, ook de gemeente Boxtel kan haar steentje bijdragen. Boxtel moet een klimaatplan opstellen waarin per wijk en kern staat aangegeven hoe er verder vergroend kan worden.

D66 wil dat bij herinrichtingsprojecten asfalt en steen plaatsmaken voor méér natuur. Projecten moeten een ‘duurzaamheidstoets’ krijgen zodat gekeken kan worden of ze voldoen aan het klimaatplan.

Daarnaast moet de biodiversiteit van bestaande natuur vergroot worden. De bloemenvelden die dit jaar zijn aangelegd zijn pas het begin. Op initiatief van D66 Boxtel is ook gestart met de aanleg van Tiny Forests. Dit zijn kleine bossen met een grote diversiteit aan planten om de biodiversiteit verder te versterken.

Geef bomen de ruimte

We moeten zuiniger zijn op de bomen die we hebben. Uitgangspunt zou moeten zijn dat bomen niet gekapt worden tenzij daar een heel goede reden voor is. Nu worden bomen gemiddeld na 30 jaar gekapt, terwijl ze dan nog niet eens volwassen zijn en dus nog niet optimaal voor verkoeling zorgen. Kies dus bij nieuwe bomen de juiste (inheemse) soort op de juiste plek zodat deze oud kunnen worden en een grote bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van water, opnemen van stikstof en koelen in de zomer. Daarnaast moeten er voor elke boom die gekapt wordt even veel nieuwe bomen gepland worden om het verlies te compenseren. Voor een oude boom zijn soms tientallen jonge nieuwe bomen nodig! Jonge bomen nemen immers veel minder CO2 op dan oudere bomen.

D66 wil alleen bomen kappen bij voldoende compensatie. Maar naast compensatie wil D66 ook dat Boxtel veel extra bomen plant. Voor elke inwoner een nieuwe boom. Tot 2030 maar liefst 30.000 bomen binnen en buiten de bebouwde kom met de juiste soort op de juiste plek zodat ze tientallen jaren kunnen groeien en dus een grote bijdrage leveren aan het klimaat én onze leefomgeving.

Kringlooplandbouw

Landbouw en natuur in evenwicht, dat is het doel van kringlooplandbouw. Boeren zijn de afgelopen decennia door regelgeving en grote bedrijven gedwongen om alsmaar te groeien, terwijl de natuur de rekening heeft moeten betalen en de marges afnemen. Het is ook in het belang van de boeren zelf dat hier een einde aan komt. Daarom heeft het kabinet 6 miljard euro gereserveerd om de komende jaren de omslag naar kringlooplandbouw te maken en de natuur te versterken. Voor Boxtel betekent dit dat het buitengebied zal veranderen, meer natuur, meer biodiversiteit, aantrekkelijker om te recreëren en bovendien met boeren die een betere prijs krijgen voor voedsel dat ze – duurzaam – produceren.

Beginnen aan de basis

Ook voor scholen is het belangrijk om duurzaamheid op te nemen in het onderwijs. Zodat de toekomstige generaties verder kunnen en willen met de keuzes die we nu maken. Daarvoor sluiten we aan op groene lesprogramma’s en zorgen we voor een groen schoolplein, waar kinderen en jongeren in contact komen met natuur. Op die manier bereiken we een koelere en groenere speelplek die stimuleert en uitdaagt. Tiny Forests zijn ook een goede plek om kinderen te leren over de flora en fauna.

D66 wil bewustwording voor een groene klimaatadaptieve omgeving ook opnemen in het onderwijs. Daarnaast wil D66 een groen en aantrekkelijk schoolplein voor alle Boxtelse scholen. Niet alleen scholieren profiteren daarvan, ook ouders worden hierdoor bereikt.

Samen maken we Boxtel groener.

Download de visie in pdf: Samen groener