Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Initiatiefvoorstel reclame- en gevelbeleid

Sinds een aantal jaar wordt werk gemaakt van de herinrichting van het centrum. Recent is de visie ‘Boxtel binnen de bruggen’ aangenomen en het definitieve ontwerp van de Rechterstraat door de gemeenteraad goedgekeurd. Een straat bestaat echter niet alleen uit bestrating maar ook uit gevels. Juist ook hier vindt verrommeling van het straatbeeld plaats wat afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.

D66 Boxtel heeft een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een gevel- en reclamebeleid dat, in combinatie met een inventarisatierapport, ingezet kan worden om ondernemers en pandeigenaren te stimuleren bij een verbouwing of het aanbrengen van reclame, voor een ruimtelijk passend ontwerp en meer hoogwaardige materialen te kiezen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijk centrum en is volgens MTD (landschapsarchitect) een van de kritische succesfactoren voor de visie ‘Boxtel binnen de bruggen’.

Integraal beleid

De visie ‘Boxtel binnen de bruggen’, de herinrichting van de Markt, Rechterstraat en Stationsstraat én een nieuw uitstallingsbeleid voor winkels zijn goede initiatieven om het centrum aantrekkelijker te maken. Voor de levensvatbaarheid van het centrum en daarmee het voorzieningenniveau in Boxtel is het ook hard nodig. Dit voorstel is het sluitstuk van al deze ontwikkelingen en zorgt voor een integrale aanpak van de uitstraling van ons centrum.

Verrommeling

In heel Nederland zijn in de afgelopen decennia veel winkelstraten veranderd naar een situatie vergelijkbaar met die van Boxtel. Het centrum bestaat uit vaak oudere, karakteristieke panden met winkels op de begane grond (de plint) en woningen daarboven. Hoewel de woningen op de verdiepingen vaak hun karakteristieke uiterlijk behouden hebben, is de plint met winkels ingrijpend van uiterlijk veranderd. De karakteristieke kleinschaligheid heeft plaatsgemaakt voor schaalloze transparante winkelpuien en een diversiteit aan reclame-uitingen. De plint wijkt hierdoor sterk af van de verdiepingen daarboven wat een onrustig en rommelig beeld oplevert. Het belang van schaal en detail zoals een borstwering, dichte geveldelen, kwalitatief hoogwaardige puien die de karakteristiek van de oorspronkelijke panden bepalen, zijn de afgelopen jaren onderschat. Dit belang van de authentieke maat en schaal wordt nu steeds meer ingezien.

Inspiratieboek Baess

Eindelijk krijgt het inspiratieboek ‘gevels en reclame centrum Boxtel’ van BAeSS (Boxtelse architecten en stedenbouwkundigen samenwerking) een vervolg. Enerzijds wordt voorgesteld een inventarisatierapport op te stellen wat gezien kan worden als een verdere uitwerking van het inspiratieboek met concrete voorstellen waar ondernemers mee aan de slag kunnen. Anderzijds moet het inspiratieboek vertaald worden naar duidelijk welstandsregels voor gevels en reclame. Belangrijke voorwaarde voor dit laatste is dat er ook handhaving gaat plaatsvinden.

Lange adem

Het straatbeeld zal niet van de ene op andere dag opgeknapt zijn. Nieuwe, duidelijk regels en handvatten voor ondernemers zorgen ervoor dat bij elke verbouwing het straatbeeld een beetje beter wordt. De herinrichting van de Rechterstraat is het startschot voor het aantrekkelijker maken van de winkelstraat. De bestaande gevelsubsidie geeft ondernemers meer ruimte om voor een hoogwaardige gevel te kiezen en daarmee het opknappen van de straat een vervolg te geven in de gevels.

Het volledige voorstel is hier te vinden.