Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2020

Samen leren

Bij het woord onderwijs denken we meteen aan kinderen. Zij zijn immers leerplichtig en krijgen op school de mogelijkheid hun talenten te ontplooien. Maar onderwijs stopt niet op 18-jarige leeftijd, ook volwassenen moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen. En dat beperkt zich niet alleen tot woordjes stampen of formules leren.

Het onderwijs is veel meer dan alleen het opbouwen van feitenkennis en algemene ontwikkeling. D66 Boxtel wil dan ook een rijke schooldag. Kinderen krijgen les, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding op school. Door al op de basisschool aandacht aan deze zaken te besteden, leert de jeugd creatief en probleemoplossend denken. En dat is in onze samenleving net zo belangrijk als feitenkennis. Ieder kind krijgt hierdoor een gelijke kans om zich te ontwikkelen.

Talentvol Boxtel

Leren stopt niet buiten schooltijd. In contacten met ouders, buurtgenootjes, vriendjes en andere bekenden steekt een kind ook veel op. Ook sporten en andere buitenschoolse activiteiten dragen bij aan de lichamelijke én geestelijke ontwikkeling. D66 Boxtel ziet talentontwikkeling als dé manier om te blijven leren en kansen te krijgen. Buurtsport Boxtel en Brede Scholen Boxtel bieden volop buitenschoolse activiteiten die erop gericht zijn kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Voor oudere jeugd wordt vanuit de jongerenwerkers gezorgd voor een passend activiteitenaanbod, zoals bijvoorbeeld de jongerenacademie. Het aanbod na schooltijd heeft ook een preventieve werking.

‘Onderwijs en jongerenwerk geven kinderen gelijke kansen zich te ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond of afkomst. Daarom wil D66 blijven investeren in goed onderwijs en breed toegankelijk jongerenwerk.’

Schoolgebouwen

De komende jaren zal het aantal kinderen in Boxtel afnemen. Daarnaast zijn er wijken die vergrijzen en komen er juist nieuwe wijken met veel jonge kinderen bij. Daarom moet er een nieuw
huisvestingsplan komen zodat de locatie van scholen en het aantal klaslokalen hierop afgestemd kan worden. Meer samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs maar vooral het behoud
van de kwaliteit van het onderwijs moeten daarbij centraal staan.

‘D66 wil voor alle kinderen een goede en gezonde school in de buurt. Speciale aandacht voor de basisschool in Esch, renovatie of nieuwbouw kan niet langer wachten.’

We willen dat in elke kern van onze gemeente een basisschool gevestigd is. Zo’n basisvoorziening zorgt ervoor dat kinderen dichtbij school wonen en bij buurtgenoten in de klas zitten. Dus ook voor onze kernen Liempde, Lennisheuvel en Esch geldt: een goede en gezonde school. Daarnaast is dubbel gebruik van ruimte een efficiënte en duurzame optie. In de avonduren zouden schoolgebouwen bijvoorbeeld gebruik kunnen worden door verenigingen of bijeenkomstfuncties.

‘Stel een toekomstbestendig huisvestingsplan op, met aandacht voor locaties van scholen, ontwikkeling van wijken en kwaliteit van schoolgebouwen.’

Ook de kwaliteit van de schoolgebouwen moet in het huisvestingsplan worden opgenomen. Een gezond leerklimaat is niet alleen prettig, het draagt ook bij aan betere leerprestaties. Gebouwen moeten goed geïsoleerd zijn en een goede klimaatbeheersing hebben. De schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, de gemeente kan wel sturen en adviseren.

Vervolgopleiding

Dat in onze gemeente alle richtingen in het voortgezet onderwijs gevestigd zijn, is van grote waarde. Onze jongeren kunnen er op elk gewenst niveau leren en hoeven daarvoor niet uit te wijken
naar andere gemeenten. Dankzij onze ligging tussen de drie steden zijn er na de middelbare school volop mogelijkheden voor vervolgopleidingen. Met voorlichtingsbijeenkomsten op scholen waarbij ook lokale ondernemers betrokken worden, kunnen leerlingen ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn zelfs binnen de eigen gemeente.

Voor alle leerlingen maar met name ook degenen die uitstromen naar een VMBO basis/kaderniveau of praktijkonderwijs is het belangrijk dat wordt achterhaald waar talenten liggen. Het is
belangrijk dat ze mee kunnen kijken in bedrijven en dat ze gaan ervaren wat beroepen precies inhouden. Binnen de gemeente Boxtel zijn veel bedrijven die hieraan mee kunnen werken. Kinderen leren belangrijke vaardigheden die helpen zelfbewust aan de slag te gaan.

‘Onderwijs en lokale bedrijven werken samen aan de talentontwikkeling van jongeren.’

Leven lang leren

Maar leren is natuurlijk niet alleen weggelegd voor de kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Ook voor ouderen moet het mogelijk zijn zich te blijven ontwikkelen. Dat stimuleert de mentale
gezondheid én zorgt ervoor dat er aansluiting blijft met onze hedendaagse (digitale) samenleving. Voor ouderen kan het een struikelblok zijn om zaken te regelen via internet en computers. Ook
moet het voor ouderen mogelijk zijn te blijven leren en ontwikkelen. Vanuit het rijk is er een budget beschikbaar dat mensen in staat stelt zich op latere leeftijd te laten omscholen. De gemeente Boxtel kan dit stimuleren zodat ook ouderen hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Zo is de afgelopen periode een taalhuis opgezet waar inwoners hun taalvaardigheid kunnen verbeteren. Dit wordt gerund door vrijwilligers. Een mooi voorbeeld van samenwerking en het ontwikkelen én investeren in een betere toekomst.

Wijkleerbedrijf

Ouderen en jongeren kunnen ook veel van elkaar leren en elkaar helpen. Dat komt samen bij een wijkleerbedrijf. Dit is een plek in de wijk van waaruit zorg geleverd kan worden. Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en studenten doen werkervaring op en geven informele zorg aan mensen in de wijk waarbij geen thuiszorg mogelijk is. Dit zorgt voor sociale cohesie en vermindert eenzaamheid. De medewerkers leren een vak en gesprekken tussen oud en jong zorgen ervoor dat ze van elkaar kunnen leren.

‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat is wat bij een wijkleerbedrijf centraal staat. Het opdoen van werkervaring, zorg verlenen en leerzame gesprekken: dát is wat we willen.’

Download de visie in pdf: Samen leren