Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Schriftelijke vragen basisschool Esch

Vanaf 2021 zal Esch deel uitmaken van de gemeente Boxtel. Dit betekent dat lopende dossiers van de gemeente Haaren zullen worden overgedragen aan Boxtel. Daarom richten wij ons met onderstaande vragen tot u.

Goed onderwijs

Goed onderwijs is een van de fundamenten in de ontwikkeling van een kind. Het geeft kinderen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken, ongeacht hun achtergrond of afkomst. Voor goed onderwijs zijn niet alleen goede leraren en onderwijsmateriaal nodig, maar ook een goed, veilig en gezond schoolgebouw. In Esch is dat nu, helaas, niet het geval. Wat D66 betreft kan er niet langer gewacht worden met renovatie of nieuwbouw van de Willibrordusschool.

Het college van B&W van Haaren heeft besloten de aanvraag voor nieuwbouw van de Willibrordusschool te weigeren. Zij zeggen niet anders te kunnen omdat met een renovatie de technische levensduur van de school verlengd kan worden. Daarnaast verwijten zij het bestuur achterstallig onderhoud van €720.000.

  • Bent u het eens met het oordeel van het college van B&W van de gemeente Haaren?
Onderhoudsbudget

“Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Wet op het primair onderwijs en de Wet op Expertisecentra gewijzigd en is de zorgplicht vervallen van de gemeente voor de voorziening huisvesting onderwijs ‘onderhoud’ en ‘aanpassen’ van de schoolgebouwen” (www.vng.nl)

De gemeente Boxtel heeft er destijds voor gekozen om het gereserveerde bedrag voor onderhoud over te dragen aan de schoolbesturen.

  • Is eenzelfde werkwijze toegepast door de gemeente Haaren?
  • Zo ja: vindt u dat schoolbestuur dan achterstallig onderhoud kan worden verweten?
  • Zo nee: vindt u het dan niet opmerkelijk dat de gemeente Haaren het schoolbestuur achterstallig onderhoud verwijt terwijl zij zelf tot 2015 verantwoordelijk was voor onderhoud?
Achterstallig onderhoud en additionele investeringen

Naast het wegwerken van achterstallig onderhoud noemt HEVO in haar rapport ‘Additionele investeringen ten behoeve van levensduurverlenging’. Indien hiervoor gekozen wordt, zullen de totale kosten inclusief opslagen volgens een schatting 2,85 miljoen euro zijn. Het rapport kent nog vele onzekerheden. Zo is er geen asbestonderzoek en destructief onderzoek gedaan en zijn eventuele functionele en duurzaamheidswensen niet meegenomen.

  • Is het aan de gemeente Boxtel om hier een definitieve keuze in te maken?
  • Is de gemeente of het schoolbestuur verantwoordelijk voor kosten van additionele investeringen?
  • Is met enkel het wegwerken van achterstallig onderhoud een duurzaam schoolgebouw te realiseren met een goed binnenklimaat?
  • Kan de gemeente Haaren aansprakelijk worden gesteld voor onderhoud/kosten waar zij in gebreke is gebleven of neemt de gemeente Boxtel dit financiële risico over?
Financiële afwikkeling

Esch verdient een goede basisschool, wat D66 betreft moet er dus sowieso snel iets gebeuren. Echter beseffen wij ons ook dat de gemeente Boxtel in een moeilijke financiële positie zit. Wij willen niet dat de inwoners van Boxtel indirect opdraaien voor hoge kosten door keuzes van Haaren. Zij hebben daar immers geen democratische vertegenwoordiging.

  • Hoe kijkt u aan tegen de voorgestelde financiële afwikkeling aan Boxtel door Haaren rondom de basisschool in Esch?