Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

Samenwerken

Samenwerken. Het is voor D66 Boxtel hét sleutelwoord voor de jaren die voor ons liggen. Met uitdagingen op financieel gebied, de energietransitie, jeugdzorg, vergrijzing, woning- en wegenbouw staan ons moeilijke maar ook interessante jaren te wachten.

Dat kunnen we niet alleen. Er is vergaande samenwerking nodig. Niet alleen met de andere politieke partijen, maar ook met inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook de kernen moeten een volwaardige plek aan tafel krijgen zoals het dorpsberaad Liempde, Stichting rond Kerk en Orion, Platform Esch Perspectief (PEP) en de wijkorgananen binnen Boxtel. Zij weten het beste wat speelt in wijken en kernen. Samenwerking is essentieel om de grote dossiers die ons te wachten staan aan te pakken. En juist in deze tijd van toenemende polarisatie vindt D66 Boxtel het belangrijk om te laten zien dat je samen veel verder komt dan ieder voor zich.

Raadsbreed akkoord

Binnen de gemeenteraad streeft D66 Boxtel naar een nieuwe vorm van democratie, waarin samenwerking centraal staat. We zien graag dat alle politieke partijen na de verkiezingen gezamenlijk een raadsakkoord sluiten. Hierin wordt op hoofdlijnen besloten welke zaken de komende raadsperiode belangrijk zijn en een rol gaan spelen. Omdat alle partijen dit gezamenlijk afspreken, is er geen oppositie of coalitie meer. Dit zorgt voor een meer transparante discussie in de raadzaal en een bredere steun voor nieuwe plannen en beleid. In een tijd van grote besluiten over thema’s als energietransitie, duurzaamheid, verkeer en bezuinigingen is het belangrijk om als politieke partijen zoveel mogelijk eensgezindheid uit te stralen. En niet alleen dat, maar er ook samen naar te handelen!

D66 Boxtel wil dat politieke partijen na de verkiezingen een raadsakkoord sluiten. Op die manier laten we zien samen de uitdagingen aan te gaan. Geen oppositie en coalitie meer, maar de kans voor elke partij trouw te blijven aan het verkiezingsprogramma. En daarmee samen te werken aan het algemeen belang, voor Boxtel.

Inspraak

Naast in gesprek gaan met inwoners en ze betrekken bij het proces willen we ook op andere manieren inwoners betrekken bij plannen, voorstellen en visies. Dat kan bijvoorbeeld via een burgerinitiatief waardoor het voor inwoners makkelijker wordt voor hen belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Daarnaast willen we het recht op amendement voor inwoners invoeren. Dit betekent dat inwoners wijzigingsvoorstellen kunnen doen voor onderwerpen die op de agenda staan. Hier kan de gemeenteraad vervolgens over stemmen.

Een burgeramendement, burgerinitiatief én kennis van inwoners gebruiken. D66 Boxtel wil dat elke Boxtelaar zich gehoord voelt en een bijdrage kan leveren aan het gemeentelijke beleid.

In onze gemeente zijn veel verenigingen, belangengroepen en organisaties actief. Binnen deze groepen is vaak veel kennis aanwezig over onderwerpen. Het gemeentebestuur moet deze mensen actief betrekken bij dossiers en kan hun kennis gebruiken om te komen tot een goed en breed gedragen beleid.

Via wijkmakelaars kunnen inwoners met ideeën komen voor activiteiten of voorzieningen in hun wijk. Het is een laagdrempelige manier voor burgers om hun voorstel onder de aandacht te brengen van de gemeente. D66 wil dit verder uitrollen en meer bekendheid geven.

Communicatie

Bij samenwerken hoort ook goed communiceren en verwachtingsmanagement. Geef als gemeente open aan wat moet, wat kan en waar de mogelijkheden liggen. We kunnen helaas nooit iedereen volledig tevreden maken, maar met goede communicatie kunnen we het begrip voor beslissingen wel vergroten. Het is belangrijk om inwoners goed te betrekken bij ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op hun woon- en leefomgeving. Ga tijdig in gesprek en koppel zaken ook terug. Kan iets niet? Laat het dan ook weten. Nee is namelijk ook een antwoord.

Om nieuwe initiatieven in de wijk te laten slagen, is het belangrijk om de bewoners hierbij te betrekken. Ook hier pleiten we voor actief in overleg met de bewoners en samenwerken, denk hierbij aan de bloemenvelden voor insecten die afgelopen jaar zijn aangelegd. Eerder samenwerken bij het bepalen van locaties en het daarna gezamenlijk uitvoeren van onderhoud zorgt voor bredere acceptatie en daarmee slagen van het project op de langere termijn.

Ondernemers

Binnen de gemeente Boxtel zijn veel bedrijven actief binnen veel verschillende sectoren. We werken graag met hen samen om van Boxtel een nóg fijnere gemeente te maken. Bij ondernemers zit veel kennis binnen hun vakgebied, de gemeente kan deze gebruiken bij ontwikkeling van plannen. Maar we hebben bedrijven ook nodig om bijvoorbeeld onze duurzaamheidsambitie te halen én ondernemers kunnen een rol spelen in het onderwijs. Door jongeren te laten zien wat voor leuke banen er allemaal zijn bij onze bedrijven, worden ze gestimuleerd en raken ze bekend met de vele mogelijkheden.

Boxtel is momenteel vooral gericht op AgriFoodCapital. D66 ziet graag meer samenwerking met de regio Brainport waar wordt ingezet op technologische ontwikkelingen, onder andere op het gebied van energie. Deze samenwerking kan er ook voor zorgen dat we een slag kunnen slaan naar een meer duurzaam Boxtel. We zouden hierin ook op kunnen trekken met omliggende gemeenten zoals Sint-Michielsgestel en Vught. Samen maken we de slag naar een duurzamere samenleving.

We hebben diverse mbo-opleidingen binnen onze gemeente, waaronder Helicon en SintLucas. D66 wil graag start-ups van deze opleidingen een kans bieden. Zij zouden bijvoorbeeld onderdak kunnen krijgen in een gemeentelijk pand of we kunnen er leegstaande winkelpanden voor inrichten. Dat geldt ook voor kleinere bedrijven of zzp’ers. Zij zijn immers de ondernemers van de toekomst!

Gebruik kennis van ondernemers om stappen te zitten op diverse beleidsonderdelen, zoals binnen de duurzaamheidsambitie. Investeer daarnaast in een ruimte voor start-ups of zzp’ers om hen de kans te geven zich te ontplooiien.

 

Download hier de visie ‘samenwerken’ in pdf.