Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 april 2021

Motie toegankelijkheid Rechterstraat

De herinrichting van de Rechterstraat is op dit moment in volle gang. Een belangrijke stap in het aantrekkelijker maken van het centrum. Dit is van vitaal belang voor onze centrale winkelkern met gezellige winkels, horeca en andere ondernemers.

Dit project is in grote mate mogelijk gemaakt door de werkgroep herinrichting Rechterstraat. Zij hebben ondernemers, bewoners en overige inwoners bij de planvorming betrokken en samen met MTD een gedragen plan gemaakt. Voortvloeiend uit deze werkgroep is de taakgroep smalle Rechterstraat ontstaan. Deze groep is gevraagd een advies uit te brengen voor het gebruik van de Rechterstraat en regelgeving daarvoor.

De toegankelijkheid van de Rechterstraat staat al jaren onder druk. Onder andere door overmatige uitstalling van producten, strandvlaggen, borden en ander reclamemateriaal. De toch al beperkte verkeersruimte wordt daarmee nog verder ingeperkt. Het niet handhaven van foutgeparkeerde fietsen versterkt dat effect. De toegang van auto’s in de Kruisstraat en het deel van de Rechterstraat tussen de Kruisstraat en Rozemarijnstraat zorgde daarnaast ook voor gevaarlijke situaties. Het advies van de taakgroep moet voorzien in een oplossing voor al deze knelpunten zodat fietsers, voetgangers en mindervalide verkeersdeelnemers op een prettige manier door ons centrum kunnen bewegen.

Taakgroep

De taakgroep heeft o.a. advies uitgebracht over uitstallingsbeleid, een kentekenscanner en handhaven van fietsparkeren. Enerzijds om de toegankelijkheid van het centrum te verbeteren, anderzijds om de uitstraling van het centrum te verbeteren. Dit hebben zij in een vroeg stadium gedaan (19 mei 2020) zodat bij ingebruikname van de nieuwe Rechterstraat direct nieuwe regels geïmplementeerd kunnen worden.

Een nieuwe inrichting is sowieso even wennen voor onze inwoners, daarom is dat het juiste moment om nieuwe regels in te voeren. Anders zorgt dit in een later stadium alleen maar voor extra verwarring. Terwijl de eerste fases van de Rechterstraat reeds voltooid zijn is er echter nog steeds geen definitief besluit genomen door de gemeente. Dit terwijl de eerste problemen zich alweer reeds voordoen. Daarom dienden wij samen met Balans, CDA en Inbox onderstaande motie in. De motie is

 

Constaterende dat:
  • De Taakgroep smalle Rechterstraat advies heeft uitgebracht over uitstallingsbeleid, fietsgebruik en toegankelijkheid voor auto’s
  • De toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en kwetsbare mensen in de ‘oude’ inrichting niet goed was door onder andere overmatige uitstallingen en fout geparkeerde fietsen
  • Er geen uitstallingsbeleid met heldere regels in Boxtel is en handhaving op dit moment dus niet mogelijk is
Overwegende dat:
  • De Rechterstraat op dit moment heringericht wordt wat de uitstraling en toegankelijkheid van het centrum ten goede komt
  • De herinrichting van de Rechterstraat een goede aanleiding is om helder beleid te voeren voor wat betreft toegankelijkheid en uitstallingen
  • Het belangrijk is om nieuwe regels tegelijk met ingebruikname van de nieuwe Rechterstraat in te voeren om latere verwarring te voorkomen
Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders:

Zo snel mogelijk na oplevering van de nieuwe Rechterstraat nieuw uitstallingsbeleid in te voeren, een uitvoeringsplan voor handhaving op te stellen en het voorgenomen kentekenscansysteem te installeren. Gebaseerd op het advies van de Taakgroep smalle Rechterstraat.

 

En gaat over tot de orde van de dag.