Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 september 2021

Antwoord op vragen Vion: onze reactie

Onlangs stuurden wij u artikel 37 vragen met betrekking tot Vion. Hierin verwezen wij naar de motie die twee jaar geleden door alle fracties in de gemeenteraad unaniem is ingediend en die indertijd ook door het toenmalige college van B. en W. werd omarmd. In de motie hebben wij als gemeenteraad het volgende verzoek gedaan:

Verzoekt het college: Als huidige onderhandelingen niet tot resultaat leiden, die maatregelen binnen haar juridische mogelijkheden te nemen die nodig zijn om overlast te beëindigen en VION te sommeren de best beschikbare technieken te gebruiken om de overlast aan te pakken.

Omdat er twee jaar na dato nog nauwelijks verbetering wordt ervaren, dienden wij schriftelijke vragen in. Inmiddels hebben wij daar van u ook een reactie op ontvangen. De beantwoording heeft ons verrast, en zeker niet op een positieve manier. Niet alleen doet de beantwoording naar ons idee geen recht aan de zorgen en ervaringen van onze inwoners, het doet ook geen recht aan de oproep die de gehele raad twee jaar geleden aan u heeft gedaan.

U stelt onder meer dat de motie niet uitvoerbaar is omdat het niet meer ruiken van Vion realistisch bezien onmogelijk is. Dat zou inderdaad zo kunnen zijn, maar: hoe kan het dat het twee jaar duurt voordat deze mededeling wordt gedaan? Het had u gesierd om dit zelf eerder te communiceren danwel direct bij het indienen van de motie dit als reactie te geven. Dit gegeven was ongetwijfeld al langer bekend.

Het tweede deel van de motie roept op om als college VION te sommeren de best beschikbare technieken te gebruiken om de overlast aan te pakken en alle maatregelen binnen de juridische maatregelen te nemen die nodig zijn om de overlast te beëindigen. In uw beantwoording zegt u dat Vion dit deels al doet, maar dat u niet achter het plaatsen van sensoren staat. U doelt hierbij op het rapport van W&B, maar in concreto zijn er nog onvoldoende maatregelen getroffen. De stank blijft op veel momenten penetrant en ondraaglijk. U stelt dat geuroverlast hoofdzakelijk komt van diffusie bronnen. Er zijn 33 concrete bronnen genoemd, daar is niets diffuus aan. Er bestaan wel degelijk sensoren die de herkomst van de geur kunnen detecteren zodat vastgesteld kan worden waar de stank precies vandaan komt. Pas als dat duidelijk is, kunnen er passende maatregelen worden genomen. Ook stelt u dat de potentiële schoorsteen een groot deel zal wegnemen. Tegenargumenten van onafhankelijke partijen heeft u niet meegenomen. Hoe kunnen we dan vertrouwen hebben in de conclusies van een rapport dat betaald is door haar opdrachtgever?

De afgelopen twee jaar hebben wij – en ook onze inwoners – steeds de hoop gehad dat Boxtel stankvrij zou worden. Uw beantwoording maakt duidelijk dat dat een utopie is. Is het dan zo dat wij de onaangename stank gewoon moeten accepteren en ons erbij neer moeten leggen? Als dat de boodschap is die nu wordt uitgedragen, kan dat mogelijk ook vergaande gevolgen hebben voor onze economie, toerisme en verkoop van woningen. Het raakt onze inwoners in hun woongenot en het zou hen gerust stellen als in ieder geval duidelijk wordt dat de gemeente alles doet wat zij kan om de stankoverlast te laten verminderen en daarmee het belang van onze inwoners op nummer een zet.