Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 april 2022

Brief aan het college: Daadkrachtig en Slagvaardig?

D66 maakt zich grote zorgen over de daadkrachtigheid en slagvaardigheid van het college. Daarom verstuurden we samen met andere oppositiepartijen ondersteunde brief:

Slagvaardig, samen aan de slag, waar een wil is is een weg. Bij aanvang van deze bestuursperiode deed u grote beloften aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en aan de gemeenteraad. Na ruim een jaar moeten wij concluderen dat de daadwerkelijke daadkracht van dit college te wensen over laat.

Daadkracht?

De afgelopen raadsvergaderingen stonden er weinig punten op de agenda. De punten die er wél op stonden, waren grotendeels hamerstukken die regelrecht naar de besluitvorming werden verwezen. En dat terwijl er toch genoeg zaken spelen in onze gemeente. Sociaal domein, energietransitie, klimaatadaptatie, verkeer, woningbouw, GreenTech, onderwijshuisvesting: het zijn slechts enkele voorbeelden van dossiers waarin het tot op heden doodstil blijft.

In november presenteerde u het kerntakendekkingsplan met daarin veel bezuinigingsmaatregelen. Dit dekkingsplan is vastgesteld door een meerderheid in de gemeenteraad, maar sindsdien ontbreekt elke vorm van communicatie over de door u voorgestelde omvormingen. Sterker nog, in zeker twee gevallen (de prullenbaken en de hagen) zijn uw plannen uiteindelijk niet doorgegaan, grotendeels door een gebrekkige communicatie en participatie met inwoners. En dat terwijl dat laatste juist uw speerpunt was in het beleidsakkoord.

Samen aan de slag?

Samen aan de slag. Dat was de leus die u koos voor uw beleidsakkoord. Wij zien daar weinig tot niks van terecht komen. In meerdere dossiers (kerntakendiscussie, De Kleine Aarde, hagen en prullenbakken) zijn de inwoners niet of nauwelijks betrokken bij uw plannen. Ook vanuit de ondernemers horen we soortgelijke geluiden. Een maatregel zoals het reclamebeleid in het centrum is bijvoorbeeld niet richting ondernemers gecommuniceerd.

Maar ook richting de gemeenteraad laat u weinig blijken van uw slogan. Samen aan de slag? Wij zien het niet terug. U presenteert ons slechts summier raadsvoorstellen waarvan het gros hamerstukken zijn of beleid is binnen gemeenschappelijke regelingen waar wij als raad nauwelijks aan bij kunnen sturen. U heeft ons in het bestuursakkoord een belofte gedaan. Een belofte om écht samen te gaan werken. We hebben toen al aangegeven dat belofte schuld maakt. Wanneer gaat u deze schuld inlossen?

Slagvaardig?

Het gebrek aan beleidsstukken baart ons grote zorgen. Het kan niet zo zijn dat er zoveel onderwerpen spelen waarin weinig tot geen actie wordt genomen. Hoe staan we ervoor met de energietransitie? Waar blijven de woningbouwplannen (we zouden toch gaan bouwen, bouwen, bouwen)? Hoe staat het ervoor met GreenTech? Wat is de stand van zaken rond het integraal onderwijshuisvestingsplan? Hoe loopt het in het sociaal domein? Hoe staat het met de vele ombuigingen? Hoe gaan we de verkeersproblematiek (snelfietsroute, PHS, Baroniestraat) aanpakken? Hoe gaat u zorgen dat burgerparticipatie echt goed van de grond komt?

 

Wij kunnen slechts gissen naar de redenen voor het uitblijven van concrete voorstellen. We kunnen er wel onze teleurstelling en zorgen over uiten. Onze gemeente, haar inwoners, ondernemers en verenigingen verdienen een daadkrachtig bestuur dat goed communiceert, goed luistert en mensen betrekt. Precies zoals u dat ooit heeft beloofd.