Steun ons en help Nederland vooruit

Meer groen in straten en op daken

De gemeente Boxtel is prachtig gelegen in het hart van Het Groene Woud. Met natuurgebieden als Sparrenrijk, De Kampina en De Geelders speelt groen en natuur een grote rol in het woongenot binnen onze gemeente. Maar ook in de wijken is het belangrijk groen te omarmen. Dit is niet alleen goed voor de woonbeleving maar draagt ook bij aan de duurzaamheidsslag die we gezamenlijk moeten maken. We denken daarbij aan het versterken van groen in de straat door onder andere meer bomen en andere soorten groen te plaatsen en terughoudender te zijn met het kappen van volwassen bomen. Ook het Bomenbeleidsplan draagt hieraan bij.
In de toekomst zullen we steeds vaker extreem weer meemaken. Een versteende omgeving versterkt dit effect en maakt het daarnaast moeilijker water af te voeren. Met Operatie Steenbreek heeft de gemeente Boxtel een start gemaakt om woonwijken en het centrum te vergroenen. Ook is op initiatief van D66 gestart met de aanleg van Tiny Forests. Het is van belang dat de komende jaren wordt ingezet op nog meer vergroening en dat er maatregelen worden genomen om het hemelwater op een andere manier te gebruiken. Ons rioolstelsel is niet berekend op de hevige hoosbuien en kan het water niet afvoeren. Om problemen te voorkomen is het belangrijk actie te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijven te stimuleren hun daken te vergroenen met een sedumdak. Planten kunnen hemelwater opvangen en op een andere manier bergen. Ook het aanleggen van wadi’s in de bebouwde omgeving, woningeigenaren stimuleren hun hemelwaterafvoer af te koppelen van het riool en hun tuin te vergroenen zijn essentieel om te zorgen voor een groenere gemeente.

Een nieuw bomenbeleidsplan is nodig om te zorgen dat onze wijken over voldoende groen beschikken. D66 Boxtel is kritisch op de kap van bomen, dit zou alleen plaats moeten vinden na zorgvuldige afweging en als er goede argumenten voor zijn zoals bijvoorbeeld ziekte, een onveilige situatie of een ander groot maatschappelijk belang. In de versteende omgeving zien we graag juist meer bomen. Bij de realisatie van nieuwbouwwijken zou ook voldoende aandacht moeten zijn voor groen. Dat draagt bij aan verduurzaming maar ook aan het woongenot. Om de komende jaren te zorgen voor vergroening in onze gemeente wil D66 Boxtel dat er meer bomen worden geplant ook ter compensatie van de bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. 1 boom per inwoner – 30.000 in totaal – is daarbij ons streven.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020