Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De Nieuwe samenleving

Mensen zijn op eigen kracht tot schitterende dingen in staat. D66 gelooft dat de gemeenschap veel profijt kan hebben van krachtige individuen. Individualisme heeft bij ons niet de negatieve betekenis van ‘ieder voor zich’. Zelfbewuste onafhankelijke individuen kiezen zelf de groepsverbanden waarbinnen ze hun doelen willen bereiken en helpen anderen.
Voorbeelden van mensen die zelf zaken organiseren zijn er in overvloed. Particulieren organiseren hun energievoorziening gezamenlijk via zonnecollectoren, nemen initiatieven in de openbare ruimte door speeltuinen op te knappen, schoonmaakploegen in te stellen of buurtbewaking te organiseren. Ook proberen ze via consumentenplatforms gunstiger prijzen of voorwaarden te bedingen bij leveranciers van producten of diensten, organiseren onderling zorg door gezamenlijke aankoop of inhuur etc.
Interessant is dat deze initiatieven gepaard gaan met wat D66 Boxtel “regie omkering” noemt. Het is niet de grote organisatie die iets van het individu vraagt; het zijn burgers die vragen -soms eisen stellen aan- grote organisaties. Het energiecollectief dat overtollig geproduceerde energie wil verkopen aan de energie maatschappij. Burgerinitiatieven in de wijk die van de gemeentelijke organisatie, vaak niet eens geld of ondersteuning, maar simpelweg “ruimte” vragen om hun ding te doen. Zorgcollectieven of collectieven van mantelzorgers die vragen stellen aan – en bij!- de gevestigde verzekeraars en zorgorganisaties.
Dat de samenleving verandert wil niet zeggen dat er voor de overheid geen rol meer is. Wel is deze rol stevig aan het veranderen. Op een aantal terreinen zal de overheid niet langer “leverancier” zijn van de producten van de verzorgingsstaat, maar eerder “enabeler” (het mogelijk maken) van particulier initiatief.
Om dingen mogelijk te maken moet de gemeente Boxtel naast het bieden van ruimte ook investeren in mensen, infrastructuur, leefbaarheid en in bestuur en democratie. In dit verkiezingsprogramma geeft D66 Boxtel aan op welke investeringen we inzetten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en de komende raadsperiode.

Omkering regie